Akce

Posuzování funkční způsobilosti systémů měření průtoků odpadních vod ( úřední měření )

Společnost AQUAMONITORING, s.r.o. je od roku 2012 autorizována k výkonu úředního měření průtoků. Pracovník Jiří Hlaváček je úředním měřičem již od…

Posuzování funkční způsobilosti systémů měření průtoků odpadních vod ( úřední měření )

Novinky

První monitorovací torpédo AUV EcoMapper na mezipřistání v Brně

02.10.2013

Chtěli bychom se pochlubit dodávkou prvního multiparametrického torpéda AUV EcoMapper, což je jedinečný přístroj navržený pro monitoring kvality…

První monitorovací torpédo AUV EcoMapper na mezipřistání v Brně

Terénní multimetr YSI Pro1030

08.07.2013

Na trh byl uveden další přístroj z řady Professional - terénní multimetr YSI Pro1030. Přístroj umožňuje současné měření teploty, konduktivity, pH…

Terénní multimetr YSI Pro1030

Záruka Sontek

07.07.2013

Na všechny nově zakoupené přístroje poskytuje výrobce standardně 2 roky záruku.

Záruka Sontek

 

Všeobecné dodací podmínky firmy AQUAMONITORING, spol. s r.o.

1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen DP) upravují vztahy při dodávkách zboží mezi společností AQUAMONITORING spol. s r.o., se sídlem Jedovnická 8, 628 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75815 (dále jen „prodávajícím“) a kupujícím. Veškeré odchylky od DP musí být písemně dohodnuty v příslušné kupní smlouvě. Ustanovení kupní smlouvy mají přednost před DP. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v kupní smlouvě nebo DP se řídí  právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 513/1991 Sb., (obchodní zákoník) v platném znění.

 

2. Pojem „Smlouva“ znamená písemnou kupní smlouvu uzavřenou mezi stranami pro účely těchto DP, nebo písemnou objednávku Kupujícího, a to za podmínek a v rozsahu, v jakém byla písemně potvrzena Prodávajícím, včetně všech jejich písemných příloh a dodatků. Potvrzením objednávky se rozumí i faktura, kterou prodávající vystaví na zboží, uvedené v písemné objednávce Kupujícího.   Pojem „Zboží“ znamená movité věci určené jednotlivě nebo co do množství a druhu ve specifikaci, která je součástí Smlouvy.

 

3. Veškeré výkonové parametry, rozměry, hmotnosti, ceny a další informace uváděné v katalogových listech jsou závazné pouze pokud je toto výslovně uvedeno ve Smlouvě.

 

4. Veškeré výkresy a technické podklady vztahující se ke Zboží, které byly jednou stranou předány druhé straně před nebo po uzavření Smlouvy, zůstávají výlučným majetkem předávající strany. Bez jejího souhlasu nesmí být použity k výrobě zboží, mohou však být použity k montáži, uvedení do provozu, nebo údržbě zboží.

 

5. Bez souhlasu předávající strany si nesmí druhá strana pořizovat kopie, reprodukovat technické podklady a předávat je třetí osobě. Za třetí osobu není považován konečný uživatel Zboží, pokud je odlišný od Kupujícího.

 

6. Provedení přejímacích zkoušek u výrobce Zboží musí být výslovně dohodnuto ve Smlouvě. V ní musí být také dohodnuto, které náklady ponese Kupující, a které prodávající, v souvislosti s těmito zkouškami.

 

7. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v souladu s dohodnutými podmínkami dodávky dle INCOTERMS, poslední vydání v době uzavření Smlouvy. Pokud není dohodnuto jinak, platí podmínka dodávky Incoterms „Jedovnická 8, Brno“ – sklad prodávajícího. Pokud se Prodávající na žádost Kupujícího zaváže odeslat Zboží do místa určeného Kupujícím, rizika ztráty nebo škody na Zboží přecházejí na Kupujícího nejpozději předáním Zboží prvnímu dopravci. Při osobním předání zboží přechází tato rizika na kupujícího v okamžiku převzetí zboží. Není-li dohodnuto jinak, dílčí dodávky Zboží jsou povoleny.

 

8. Pokud není doba dodání Zboží stanovena přesným datem, ale je stanovena lhůtou v týdnech, měsících nebo rocích, začíná tato lhůta běžet od splnění poslední z následujících podmínek:

a) Uzavření Smlouvy.

b) Vydání všech povolení k dodání nebo dovozu Zboží zajišťovaných Kupujícím.

c) Připsání prvé zálohové platby na účet Prodávajícího, pokud byla zálohová platba dohodnuta ve Smlouvě.

 

9. Prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží opravňuje Kupujícího k uplatnění smluvních pokut vůči Prodávajícímu, a to od data dohodnuté doby dodání Zboží. Smluvní pokuta je sjednána v výši 1 % z celkové ceny Zboží za každý celý týden prodlení. Souhrnná výše všech smluvních pokut je limitována částkou ve výši 8 % celkové ceny zboží. V případě prodlení Prodávajícího s dílčí dodávkou Zboží, je smluvní pokuta kalkulována z ceny zpožděné dílčí dodávky. Smluvní pokuty jsou splatné na základě penalizační faktury vystavené Kupujícím, avšak nikoli dříve než dojde k dodání Zboží.

 

10. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, rozumí se cena Zboží bez DPH. Kupující se zavazuje zaplatit DPH ve výši stanovené zákonem, platné v den vystavení daňového dokladu (faktury). Standardní platební podmínky jsou: úhrada 40 % z ceny Zboží do 14 dnů po podpisu kupní smlouvy, 60 % z ceny Zboží 5 dní před jeho plánovaným dodáním. Platba je provedena řádně a včas, je-li v uvedených lhůtách připsána na účet Prodávajícího. Tyto standardní platební podmínky mohou být v kupní smlouvě změněny.

 

11. Prodlení Kupujícího se zaplacením jeho peněžních závazků opravňuje Prodávajícího k uplatnění smluvní pokuty vůči Kupujícímu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodlení Kupujícího se zaplacením jeho peněžních závazků vyplývajících ze Smlouvy nebo jakéhokoli jiného závazkového vztahu mezi Kupujícím a prodávajícím opravňuje Prodávajícího k pozastavení dodání Zboží dle Smlouvy, a to až do úplného zaplacení. O tuto dobu se prodlužuje doba dodání Zboží.

 

12. Zboží je ve vlastnictví Prodávajícího až do zaplacení celé ceny Zboží včetně DPH.Výhrada vlastnictví nemá vliv na přechod rizik dle článku č. 7.

 

13. Záruční doba činí 6 měsíců od data dodání zboží kupujícímu nebo od data jeho předání dopravci (požaduje-li Kupující dodání zboží jinam než je adresa sídla Prodávajícího). Záruční práva se omezují na opravy a náhradní dodávky.

 

14. Pro opravené části Zboží platí tříměsíční záruční doba a podmínky záruky jako pro původně dodané Zboží. U ostatních částí Zboží se záruční doba prodlužuje pouze o dobu, po kterou tyto části Zboží musely být mimo provoz v důsledku odstraňování vady. Pokud se strany nedohodly jinak, končí záruční doba vždy nejpozději 24 měsíců od data předání zboží Kupujícímu, nebo dopravci.

 

15. Kupující je povinen písemně oznámit Prodávajícímu veškeré vady Zboží. Vady Zboží, které mohou způsobit škodu je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu okamžitě s následným písemným potvrzením. Písemné oznámení vady Zboží musí obsahovat popis vady, a musí být provedeno ve lhůtách upravených v těchto DP. Kupující nese riziko škod vzniklých v důsledku porušení jeho povinností dle tohoto článku.

 

16. Po doručení oznámení vady Zboží dle článku 15 je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu a na své náklady tyto vady Zboží odstranit. Vadné části Zboží, které byly vyměněny zůstávají v majetku Prodávajícího.

 

17. Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení Zboží při jeho obvyklém použití, dále na vady Zboží způsobené neodborným zásahem Kupujícího nebo třetí osoby, a vady Zboží u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním, zejména vady Zboží vzniklé chybnou údržbou, nedodržením návodů k použití, jeho přetěžováním nebo nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků, atmosférickou elektřinou, chemickými a elektrolytickými vlivy a dále všemi dalšími příčinami bez zavinění Prodávajícího.

 

18. Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „Vyšší moc“). Za Vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále že by v době uzavření Smlouvy tuto překážku předvídala. Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení zboží, embargo, zákaz transferu deviz, teroristický útok apod.

 

19. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí.

 

20. Strana dovolávající se postižení Vyšší mocí musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé straně a provést veškerá možná opatření ke zmírnění následků neplnění smluvních povinností.

 

21. Kupující je oprávněn zrušit uzavřenou smlouvu po předchozím písemném souhlasu prodávajícího po zaplacení odstupného ve výši 0,15 x sjednaná cena Zboží a prokazatelně vzniklých nákladů prodávajícího na rozpracované dodávky. To platí i v případě, kdy Prodávající již Kupujícímu dodávku částečně splnil. V případě poskytnutí zálohy ze strany Kupujícího, bude tato záloha započtena na úhradu odstupného. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Kupující neplní dohodnuté platební podmínky po dobu 2 měsíců. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva Prodávajícího vyplývající z plnění této smlouvy. Obě strany mohou od smlouvy odstoupit z důvodu vyšší moci trvající déle než 6 měsíců.

 

22. Celková souhrnná odpovědnost Prodávajícího za veškeré škody včetně smluvních pokut a dalších nároků Kupujícího vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností Prodávajícího dle této smlouvy nesmí v žádném případě převyšovat maximální částku ve výši 20 % celkové ceny zboží.

 

23. Veškeré spory z této Smlouvy, včetně sporů v souvislosti s jejím uzavřením a platností, budou rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze v souladu se zákonem č. 216/1994 sb., o rozhodčím řízení. Rozhodčí senát bude složen ze tří rozhodců. Každá strana jmenuje jednoho rozhodce. Třetí rozhodce, předseda senátu, bude jmenován na základě dohody prvních dvou rozhodců. Pokud se tito rozhodci nedohodnou, předseda výše zmíněného Rozhodčího soudu jmenuje třetího rozhodce. Jednacím jazykem bude jazyk český.

 

24. V případě změny obchodního jména, názvu, sídla, právní formy, statutárních orgánů nebo i způsobu jejich jednání za smluvní stranu, bankovního spojení a čísla účtu, oznámí strana, které se některá ze zmíněných změn týká, tuto skutečnost druhé smluvní straně a to bez zbytečného odkladu.